เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⇔ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2566 อย่างน้อยประกอบด้วยดังนี้

⊗ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 ⇒ คู่มือคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สููงขึ้น(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกลางใหญ่ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล PDF  ดาวน์โหลด
  ⊗ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 ⇒ คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี PDF  ดาวน์โหลด
   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 PDF    ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 ⇒ แนบท้ายแบบประเมินข้าราชการบรรจุใหม่ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แนบท้ายแบบประเมินสายบริหาร PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ แนบท้ายแบบประเมินสายวิชาการ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6) PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นพ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศเทศหลักเกณ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลกลางใหญ่ PDF  ดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 ⇒ ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการและการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่ หลักเกณฑืการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี 2565 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการลาพนักงานเทศบาล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากรเทศบาลตำบลกลางใหญ่ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ทจ. เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กจ. กท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะพิเศษเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่5) พ.ศ.2559 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ทต.กลางใหญ่ เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ปี 2564 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศกท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศ ทต.กลางใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการและการลาของพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ วินัยและการรักษาวินัยของ พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง PDF  ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)