เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

  ⇒ คำแนะนำในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป) LOGO transland

     ลิงค์

  ⇒ คำแนะนำขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

LOGO transland

     ลิงค์

  ⇒ คำแนะนำขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

LOGO transland

     ลิงค์

  ⇒ คู่มือประชาชน

LOGO transland

     ลิงค์

  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

LOGO transland

     ลิงค์

  ⇒ เอกสารประกอบการพิจารณา การขออนุญาตปิดทิ้งโปรยใบปลิว/แผ่นประกาศในที่สาธารณะ ระเบียบปฏิบัติ อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต

pdf 300x300

 ดาวน์โหลด

  ⇒ การดำเนินกิจการตลาด ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตลาด เอกสารประกอบพิจารณา การยื่นแบบฟอร์ม

pdf 300x300

ดาวน์โหลด

  ⇒ การขออนุญาตใช้เสียง การปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา

pdf 300x300

ดาวน์โหลด

  ⇒ ขั้นตอนการขออนุญาตปิดทิ้งโปรยใบปลิว/แผ่นประกาศในที่หรือทางสาธารณะ

pdf 300x300

ดาวน์โหลด

  ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ(ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ(ขออนุญาตขุดดินและถมดิน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(www.เว็บไซต์คนท้องถิ่น.com) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วย กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลกลางใหญ่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาต,การแจ้งการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ ช่องทางการให้บริการ,

ขั้นตอน,ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบรายการเอกสาร,หลักฐานประกอบ,อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

 ⇒ การแจ้งขุดดิน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การแจ้งถมดิน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ           พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อง         ถิ่นถึงแก่กรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การรับชำระภาษีป้าย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ แผ่นพับเกี่ยวกับยาและสารเสพติด pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)