"วันฉัตรมงคล" ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี