ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำบายศรี

ประวัติส่วนตัวปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำบายศรี
ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ นางถิ่น มะรังษี

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2498 อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 11 บ้านโนนตาแสง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี

11

   

12